Björnboda

Samfällighetsförening

Björnboda samfällighetsförening består av 54 st fastigheter i området Vinsta i Vällingby i västra Stockholm.

Dessa sidor är till föreningens medlemmar och externa intressenter som t ex leverantörer och fastighetsmäklare.

VÄLLINGBY Väder

Vad ingår i vår samfällighet?


Vår gemensamhetsanläggning (Björnboda ga:1)

Björnboda samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning (Björnboda ga:1), som i sin tur är uppdelad I två sektioner enligt nedan:

 

Sektion 1:

Berör fastigheterna Björnboda 1-54, d v s samtliga fastigheter i samfälligheten, och omfattar:

  • Gator med belysning för anslutning av fastigheterna till kommunens gatunät
  • Gångvägar till och från lekplats
  • Två besöksparkeringar
  • Lekplats
  • Grönområden

 

Sektion 2:

Berör fastigheterna Björnboda 2-54, d v s alla fastigheter utom Björnboda 1) och omfattar:

  • Undercentral (UC) ansluten till fjärrvärmenätet och det kommunala vattennätet för värme och vattentillgång
  • Kulvert genom fastigheternas krypgrunder för distribution av värme och vatten från UC till fastigheterna

VAD ÄR EN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING?

För att en fastighet skall kunna fungera på ett kostnadseffektivt sätt behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastigheten. Sådana anläggningar kan omfatta t ex vägar, garage, lekplatser samt vatten och avloppsanläggningar. Sådana anläggningar, såväl som den mark som är upplåten för anläggningarna, utgör gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningarna.

Delaktigheten i en gemensamhetsanläggning är kopplad till äganderätten för varje fastighet. När en fastighet som har del i en gemensamhetsanläggning säljs blir därför den nya ägaren automatiskt delägare i gemensamhetsanläggningen och således även bunden av de beslut som meddelats när gemensamhetsanläggningen bildades.

De fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen bildar en samfällighet, där samfälligheten, inklusive tillhörande gemensamhetsanläggning, sköts och förvaltas av en samfällighetsförening.

Ägarna av de fastigheter som har en andel i gemensamhetsanläggningen är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.